Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

Przetarg nieograniczony na wydobycie i odwodnienie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko

Trzebownisko dnia 25.03.2016r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

Zakład Gospodarki Wodno -  Ściekowej w Trzebownisku, działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmian.), ogłasza

przetarg nieograniczony

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wydobycie, odwodnienie i załadowanie osadu na przyczepy ciągnikowe na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi za pomocą prasy filtracyjnej przewoźnej w dwóch etapach.
  • Pierwszy etap przypadać będzie na miesiące – kwiecień, maj.
  • Drugi etap w miesiącach - wrzesień, październik.

      Orientacyjna ilość osadu do odwodnienia wynosi w sumie do 15.000 m3.

 1. Termin realizacji :

Wymagany termin wykonania zamówienia :  do 31.10.2016r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania usługi odwodnienia osadu ściekowego – art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp – zał. nr 3 do SIWZ

 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o zasadę : spełnia/nie spełnia.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena oferty brutto – 94 pkt,

zmniejszenie uwodnienia sprasowanego osadu  - za każdy następny procent poniżej 20 % uwodnienia – 2 pkt,  maksymalnie do 6 pkt.

Kryterium ceny zostanie obliczone wg matematycznego wzoru:

      liczba punktow = najniższa wartość z zaoferowanej oferty / wartość z badanej oferty x 94

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów, spośród ofert nie odrzuconych.    

 1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

        Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 26.04.2016r.

 1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 2.  Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić

 dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty

 z   zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

 1.  Termin składania ofert.

8.1.  Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
do dnia :  12.04.2016r.  do godz. 945.

        Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

 1.  Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie/ opakowaniu. Kopertę należy   zaadresować:

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

 36-001 Trzebownisko 989

oraz opisać:  

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

„Wydobycie i odwodnienie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko”

Nie otwierać przed dniem  12.04.2016 r. godzina 10.00

 1.  Otwarcie ofert.

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.04.2016r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

9.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

9.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

9.4.  Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgwstrzebownisko.pl

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

 1. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgwstrzebownisko.pl, e-mailem : zgws1@wp.pl, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SIWZ-osad 2016.doc (DOC, 328.50Kb) 2016-03-25 08:49:46 1129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kot 07-03-2016 14:03:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kot 07-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kot 25-03-2016 09:30:25