Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

Przetarg nieograniczony na wydobycie i odwodnienie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko 2017

 Trzebownisko dnia 03.04.2017r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zakład Gospodarki Wodno -  Ściekowej w Trzebownisku, działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmian.), ogłasza

 

przetarg nieograniczony

 

Przedmiotem zamówienia jest wydobycie osadu ze stawu osadowego, odwodnienie i załadowanie osadu na przyczepy ciągnikowe na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi za pomocą prasy przewoźnej w dwóch etapach.

 1. Pierwszy etap przypadać będzie na miesiące –  maj, czerwiec
 2. Drugi etap w miesiącach wrzesień, październik.

W stawie osadowym znajduje się osad zgromadzony przez okres 6 miesięcy w ilości ok. 7 500 m3 czyli około 1 500 m3 o uwodnieniu 20%. Przewidywana ilość osadu w stawie osadowym w drugim etapie to 5 000 m3, czyli około 1 000 m3 osadu o uwodnieniu około 20 %.  

W całym roku 2017  daje  to 2 500 m3  - 20% uwodnionego osadu.

Osad należy wydobyć ze stawu, sprasować  do uwodnienia do 20% i załadować na przyczepy. Praca polegać będzie na całodobowym wydobywaniu i prasowaniu osadu prasą przewoźną. Wymagana wydajność urządzenia odwadniającego 300-400m3 na dobę.

 

Kod CPV: 90.00.00.00-7

 

 

 1. Termin realizacji :

Wymagany termin wykonania zamówienia :  do 31.10.2017r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną główną usługę wydobycia i odwodnienia osadu ze stawu oczyszczalni łącznie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz wskazując, że usługi zostały wykonane należycie.

Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na wydobyciu i odwodnieniu osadu ze stawu oczyszczalni o wartości min.

150 000,00 zł. brutto każda.

2.  Wykonawca przedstawi dowody, dotyczące głównych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie.

3.Wykazu narzędzi (sprzęt). Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże posiadanie prasy filtracyjnej przewoźnej o wydajności minimum 300 m3 na dobę.

Podstawy wykluczenia określono w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego.

-  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

- wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- wykazu narzędzi - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże posiadanie prasy filtracyjnej przewoźnej o wydajności minimum 300 m3 na dobę.

-  wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1, 1a do SIWZ,

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o  udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. Zamawiający nie przewiduje wadium.

 

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- cena oferty brutto – 60 pkt,

- zmniejszenie uwodnienia sprasowanego osadu  - za każdy następny procent poniżej 20 %   uwodnienia – 2 pkt,  maksymalnie do 6 pkt.

- termin płatności -  34 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin płatności – 30 dni otrzymuje maksymalną ilość punktów – 34 pkt, za 21 dni -17 punktów za 14 dni – 0 punktów.

Kryterium ceny zostanie obliczone wg matematycznego wzoru:

liczba punktów =

najniższa wartość z zaoferowanej oferty

x 60

wartość z badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów, spośród ofert nie odrzuconych.    

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

        Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 18.05.2017r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić

 dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty

 z   zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

 1.  Termin składania ofert.

         Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
do dnia :  18.04.2017r.  do godz. 945.

        Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

 •  Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie/ opakowaniu. Kopertę należy   zaadresować:

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

 36-001 Trzebownisko 989

oraz opisać:  

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

„Wydobycie i odwodnienie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko”

Nie otwierać przed dniem  18.04.2017 r. godzina 10.00

 1.  Otwarcie ofert.

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.04.2017r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

10.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 10.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

10.4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgwstrzebownisko.pl

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

 1. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgwstrzebownisko.pl, e-mailem : zgws1@wp.pl, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 04_04_2017_12_39_25_SIWZ-osad 2017.doc (DOC, 335.50Kb) 2017-04-04 12:39:25 898 razy
2 SIWZ-osad 2017.doc (DOC, 333.50Kb) 2017-04-03 11:14:39 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kot 03-04-2017 11:14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kot 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kot 04-04-2017 12:39:25