Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

Zapytanie ofertowe - Wydobycie, odwodnienie, wywóz i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko 2020

ZGW-Ś/P/1 /20                                                                                        Trzebownisko dnia 20.01.2020r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zakład Gospodarki Wodno -  Ściekowej w Trzebownisku, zaprasza do złożenia oferty  

 

na:

 

 Wydobycie, odwodnienie, wywóz  i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni  ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko 2020

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone jest  na podstawie Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Zakładu  Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej kwoty 30  000 euro, zamówień sektorowych o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad powoływania, zadań i trybu pracy komisji przetargowej, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wydobycie, odwodnienie oraz wywóz i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni  ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko.

 • Pierwszy etap (odwodnienie, wywóz i zagospodarowanie osadu)  przypadać będzie na miesiące – kwiecień, maj:

Początek etapu prasowania osadu należy przyjąć na pierwszą dekadę miesiąca kwietnia.

W stawie osadowym o pojemności czynnej ok 6300m3 będzie znajdował się osad zgromadzony przez 5  miesięcy (listopad – marzec) w ilości 175 ton suchej masy (SM) co stanowi 1167 ton osadu o uwodnieniu 85%.

Dzienny zrzut osadu nadmiernego wynosi do 170 m3/d, co w okresie prasowania (dwa miesiące - kwiecień, maj) to 95 ton suchej masy, co daje - 633 ton osadu o uwodnieniu 85%.

Łączna ilość osadu do wywiezienia w pierwszym etapie wynosi 270 ton suchej masy

co stanowi 1800 ton osadu o uwodnieniu 85%, przy założeniu, iż czas prasowania

to 2 miesiące.

 • Drugi etap przypadać będzie na miesiące – wrzesień, październik:

Osad zgromadzony przez 4 miesiące (czerwiec-wrzesień) wynosić będzie 135 ton SM

co stanowi 900 ton osadu o uwodnieniu 85% oraz osad zrzucany w miesiącu październiku w ilości 35 ton SM co stanowi około 233 tony osadu o uwodnieniu 85%

Przewidywana ilość osadu w stawie w drugim etapie to 170 ton SM co stanowi 1133 ton osadu o uwodnieniu 85% , przy założeniu że prasowanie zakończy się 31 października.

Staw osadowy należy opróżnić pozostawiając w nim maksymalnie 0,6 m osadu (lustro stawu na rzędnej 194,6)

Całkowita ilość osadu do wydobycia, wywiezienia i utylizacji to:

270 (I etap) + 170 (II etap) = 440 ton suchej masy co stanowi  2933 ton osadu

o uwodnieniu 85% kod 190805.

Ilości suchej masy przyjęto na podstawie danych rocznego zrzutu osadu w latach 2018/2019 w rozbiciu na miesiące oraz doliczono 3 % - tyle zwiększyła się ilość dopływających do oczyszczalni ścieków licząc rok do roku.

Osad należy wydobyć ze stawu (zakazuje się używania pompy umieszczonej w stawie – wydobycie musi odbywać się przy użyciu pompy ssawno-tłocznej – króciec ssawny musi posiadać osłonę wirnika), sprasować  do wymaganego uwodnienia (min. 85 %) oraz wywieźć i zagospodarować poprzez odzysk metodą R3 lub unieszkodliwianie. Praca polegać będzie na całodobowym wydobywaniu i prasowaniu osadu prasą przewoźną. Wykonawca  powinien być wyposażony w wagosuszarkę w celu odczytu stopnia uwodnienia osadu. Wymagana wydajność urządzenia odwadniającego 200-300m3 na dobę. Sprasowany osad należy wywieźć oraz zagospodarować z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 luty 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.

Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi  w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.).

 

Wymiary stawu osadowego:

 • wymiary dna:                               19 x 49 m
 • wymiary górą:                              43 x 73 m
 • głębokość stawu:                          4,0 m
 • głębokość czynna:                         3,5 m
 • nachylenie skarp wewnętrznych:     1:3
 • kubatura laguny osadowej:             6329 m3

 

Uwaga!

Prace odbywają się na czynnej oczyszczalni ścieków, przy ciągłym dopływie osadu nadmiernego

w ilości 125 – 170 m3/dobe.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac z założeniem odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi potrzebnej do wykonania zadania.

Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy.

Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni placów i dróg zakładowych i dróg publicznych. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie niezbędnych zezwoleń od Właścicieli dróg na przejazd samochodami transportującymi osad sprasowany.

Należy zachować hierarchię sposobu postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.).

Potwierdzenie przekazania, transportu oraz przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo poprzez wypełnianie formularzy  w elektronicznym systemie ewidencji odpadów BDO.

Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Zamawiającym w zakresie  sporządzenia i potwierdzenia  przekazania, transportu oraz przyjęcia odpadu w elektronicznym systemie ewidencji odpadów BDO

Warunki wymagane od wykonawcy:

 • wyspecjalizowana kadra zarządzana osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej usługi,
 • wydobycie, odwodnienie, załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów,
 • Wykonawca przedstawi referencje w zakresie wydobycia, transportu oraz odzysku odpadu metodą R3
 • załadunek i transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, (co najmniej 2 samochody, szczelne, stabilne, uniemożliwiające osuwanie i przedostawanie się osadów poza pojazd z przykryciem skrzyni załadowczej - plandeka),
 • zagospodarowanie osadów w miejscu zgodnym z art. 20 Ustawy o odpadach (Dz.U.2018 r. poz. 992 ze zm.),
 • solidność i niezawodność wykonywanej usługi,
 1. Kod CPV: 90.00.00.00-7

90513800-4 - usługi obróbki osadów

90513600-2 - usługi usuwania osadów

90513700-3 - usługi transportu osadów

90513900-5 - usługi likwidacji osadów

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: pierwsza dekada miesiąca kwietnia 2020  r.

Termin realizacji pierwszego etapu ( miesiące – kwiecień, maj ) :  najpóźniej do 31.05.2020 r.

Termin realizacji drugiego etapu (miesiące - wrzesień, październik):  najpóźniej do 31.10.2020 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu,
 2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
   1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi:

 1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 2. dokument zezwalający na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku metodą R3 lub unieszkodliwiania odpadów lub dokument równoważny potwierdzający, że wykonawca posiada zezwolenie w zakresie transportu, odzysku metodą R3 lub unieszkodliwiania odpadów.
 3. Posiada numer rejestrowy oraz dostęp do elektronicznego systemu ewidencji odpadów BDO
   1. posiadają minimalną zdolność techniczną lub zawodową:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

 1. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną główną usługę wydobycia i odwodnienia oraz odbioru i zagospodarowania osadu ze stawu oczyszczalni łącznie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz wskazując, że usługi zostały wykonane należycie. Wartości min. usługi 150 000,00 zł. brutto każda.

Wzór wykazu stanowi - załącznik nr 4 do SIWZ

 1. Wykaz narzędzi (sprzęt)
 • Posiadanie prasy filtracyjnej przewoźnej o wydajności minimum 200 - 300 m3 na dobę. Wykonawca powinien być wyposażony w wagosuszarkę w celu odczytu stopnia uwodnienia osadu.
 • Co najmniej 2 samochody, szczelne, stabilne, uniemożliwiające osuwanie i przedostawanie się osadów poza pojazd z przykryciem skrzyni załadowczej – plandeka.
 1. Posiadają opowiednią  sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie zadania

Dokumenty żądane do oferty:

 1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane razem z ofertą:

 1. Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1, 1a do SIWZ,
 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o  udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 złotych  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  B.S. Jasionka 63 9191 0000 2001 0010 2094 0003 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium.
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
 2. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, przy czym wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą Zamawiający zwróci wadium po podpisaniu umowy.
 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający zatrzyma wadium, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pz

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 86 ust. 2 Pzp)

Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 989, nie później niż do dnia 06.02.2020 do godziny 945. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy (za zaliczeniem pocztowym).

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena oferty brutto – 90 pkt,

termin płatności -  10 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin płatności – 30 dni otrzymuje maksymalną ilość punktów – 10 pkt, za 21 dni - 5 punktów za 14 dni – 0 punktów.

 1. Kryterium ceny zostanie obliczone wg matematycznego wzoru:

liczba punktów =

najniższa wartość z zaoferowanej oferty

x 90

wartość z badanej oferty

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów, spośród ofert nie odrzuconych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić

dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty

z   zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

 

Termin składania ofert.

Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, do dnia 06.02.2020r.  do godz. 945.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie/ opakowaniu. Kopertę należy   zaadresować:

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

 36-001 Trzebownisko 989

oraz opisać:  

Zamówienie publiczne pod nazwą:

„Wydobycie, odwodnienie, wywóz  i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni  ścieków w Nowej Wsi - Gmina Trzebownisko 2020”

 

Nie otwierać przed dniem  06.02.2020 r. godzina 10.00

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.02.2020r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone BIP Zamawiającego: www.zgwstrzebownisko.pl

Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

 

SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgwstrzebownisko.pl, e-mailem : zgws1@wp.pl, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SIWZ OSAD 2020.pdf (PDF, 9.78Mb) 2020-01-20 10:16:16 208 razy
2 Załączniki do SIWZ OSAD 2020.docx (DOCX, 42.95Kb) 2020-01-20 10:16:16 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kot 20-01-2020 10:16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kot 20-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kot 20-01-2020 10:16:16