Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

Zapytanie cenowe - Wydobycie, odwodnienie, wywóz i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi oraz oczyszczalni ścieków w Łące - Gmina Trzebownisko 2021

                                                                                         Trzebownisko dnia 18.01.2021r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zakład Gospodarki Wodno -  Ściekowej w Trzebownisku, zaprasza do złożenia oferty  

 

na:

 

Wydobycie, odwodnienie, wywóz  i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni  ścieków w Nowej Wsi oraz oczyszczalni  ścieków w Łące - Gmina Trzebownisko 2021

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone jest  na podstawie Zarządzenia 1/2021 Dyrektora Zakładu  Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 złotych, zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych oraz zasad powoływania, zadań i trybu pracy komisji przetargowej.

Przedmiotem zamówienia jest wydobycie, odwodnienie oraz wywóz i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni  ścieków w Nowej Wsi oraz oczyszczalni  ścieków w Łące - Gmina Trzebownisko.

 • Pierwszy etap - oczyszczalnia  ścieków w Nowej Wsi przypadać będzie na miesiące – kwiecień, maj.

Początek etapu prasowania osadu należy przyjąć na pierwszą dekadę miesiąca kwietnia.

W stawie osadowym o pojemności czynnej ok 6300m3 będzie znajdował się osad zgromadzony przez 5  miesięcy (listopad – marzec) w ilości 165 ton suchej masy (SM) co stanowi około 1100 ton osadu o uwodnieniu 85%.

W okresie prasowania (dwa miesiące - kwiecień, maj) dodatkowo doliczyć należy 66 ton suchej masy (SM) co stanowi około 440 ton osadu o uwodnieniu 85%.

Łączna ilość osadu do wywiezienia w pierwszym etapie wynosi szacunkowo 231 ton suchej masy co stanowi 1540 ton osadu o uwodnieniu 85%.

 • Drugi etap - Oczyszczalni  ścieków w Łące – miesiące -  czerwiec, lipiec:

W stawie osadowym o pojemności czynnej ok. 6 000 m3  będzie znajdował się osad w ilości

135 ton suchej masy (SM) co stanowi około 900 ton osadu o uwodnieniu 85%.

W okresie prasowania (dwa miesiące – czerwiec, lipiec) dodatkowo doliczyć należy 15 ton

suchej masy (SM) co stanowi około 100 ton osadu o uwodnieniu 85%.

Łączna ilość osadu do wywiezienia w drugim etapie wynosi szacunkowo 150 ton suchej masy co stanowi 1000 ton osadu o uwodnieniu 85%.

 • Trzeci etap - oczyszczalnia  ścieków w Nowej Wsi przypadać będzie na miesiące – wrzesień, październik:

Osad zgromadzony przez 3 miesiące (czerwiec-sierpień) wynosić będzie 99 ton SM

co stanowi 660 ton osadu o uwodnieniu 85% oraz osad zrzucany w miesiącu wrześniu

i październiku w ilości 66 ton SM co stanowi około 440 ton osadu o uwodnieniu 85%

Przewidywana ilość osadu w stawie w trzecim etapie wynosi szacunkowo 165 ton SM co stanowi 1100 ton osadu o uwodnieniu około 85%.

Całkowita szacunkowa ilość osadu do wydobycia, wywiezienia

i zagospodarowania to: 231 (I etap) + 150 (II etap) +165 (III etap) = 546 ton suchej masy co stanowi  3640 ton osadu o uwodnieniu 85%.

W związku z tym, że szczegółowy zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych w poprzednich latach, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wydobytego, wywiezionego i zagospodarowanego osadu.

Osad należy wydobyć ze stawu (zakazuje się używania pompy umieszczonej w stawie – wydobycie musi odbywać się przy użyciu pompy ssawno-tłocznej – króciec ssawny musi posiadać osłonę), sprasować  do wymaganego uwodnienia (83 - 87 %) oraz wywieźć i zagospodarować poprzez odzysk metodą R3, metodą R 10 (pod warunkiem, że osady będą spełniać wymagania dla takiego zastosowanie – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych) lub unieszkodliwianie. Praca polegać będzie na całodobowym wydobywaniu i prasowaniu osadu prasą przewoźną. Wykonawca  powinien być wyposażony w wagosuszarkę w celu odczytu stopnia uwodnienia osadu. Wymagana wydajność urządzenia odwadniającego 200-300m3 na dobę. Sprasowany osad należy wywieźć oraz zagospodarować z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 797 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 luty 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.

Uwaga!

Prace odbywać się będą na czynnych oczyszczalniach ścieków, przy ciągłym dopływie osadu nadmiernego.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac z założeniem odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi potrzebnej do wykonania zadania.

Za wydobycie, transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy.

Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni placów i dróg zakładowych i dróg publicznych. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie niezbędnych zezwoleń od Właścicieli dróg na przejazd samochodami transportującymi osad sprasowany.

W przypadku zagospodarowania "rolniczego" osadów, tj. do stosowania osadów do celów określonych wart. 96 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy o odpadach Wykonawca zobowiązany jest:

 • posiadać tytuł prawny, w formie prawa własności bądź być podmiotem ujawnionym jako władający gruntem w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  Wykonawca może stosować osady ściekowe wyłącznie na gruntach, które stanowią jego własność lub jest ich władającym, wpisanym do ewidencji gruntów  i budynków - art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
 • posiadać grunty nie podlegające zakazom wyszczególnionym wart. 96 ust. 12 ustawy o odpadach;
 • do złożonej oferty załączyć aktualne badania gruntów przeznaczonych na rolnicze zagospodarowanie osadów wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, w celu potwierdzenia możliwości zagospodarowania 3640 MG osadu o uwodnieniu około 85 %.
 • posiadać grunty na terenie województwa podkarpackiego –  zgodnie z art. 20 ust. 3-5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);

Ponadto w przypadku rolniczego wykorzystania osadów Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, w imieniu Zamawiającego wszelkich badań wynikających z art. 96 ustawy o odpadach, a w szczególności badań gleby, na której będą zastosowane osady ściekowe, badań osadów oraz będzie w obowiązku właściwie dawkować osady. Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z takim zagospodarowaniem osadów. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu badań gleby, na której ma być stosowany osad oraz dawki osadu, o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach. Badania gleby z terenu działek, na których ma być stosowany osad muszą być wykonane przez laboratoria, o których mowa wart. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z transportu i/lub zagospodarowania osadu ściekowego realizowanych przez Wykonawcę niezgodnie z prawem lub z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający będzie dochodził, od Wykonawcy, zwrotu kosztów do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Wykonawca, w przypadku zagospodarowania "rolniczego" osadów, ma obowiązek podania wagi (na legalizowanej wadze samochodowej) wywożonego osadu, przy każdorazowym transporcie, potwierdzonej protokołem z ważenia.

W przypadku zagospodarowania osadów metodą R 10 - stosowanie osadów do celów określonych

w art. 96 ust. 1 - dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów Art. 69 ust 4 ustawy o odpadach. W takiej sytuacji przekazujący odpady będzie wystawiał zaświadczenie o transporcie odpadu - kod 190805 oraz prowadził karty ewidencji odpadów na podstawie wagi podanej przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać instalację do higienizacji osadu która doprowadzi osad ściekowy  do warunków spełniających wymóg rolniczego wykorzystania, co potwierdzi badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium przed zastosowaniem osadu na grunt.

W przypadku, gdy osady, po higienizacji, nie będą spełniać warunków do ich zastosowania w sposób określony w art. 96 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach, Zamawiający wymaga przetwarzania ich przez kompostowanie. Stąd Wykonawca powinien posiadać i dołączyć do oferty decyzję na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R3 (kompostowanie)

Przy zagospodarowaniu osadu poprzez odzysk metodą R3, potwierdzenie przekazania, transportu oraz przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo poprzez wypełnianie formularzy 

w elektronicznym systemie ewidencji odpadów BDO.

Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Zamawiającym w zakresie  sporządzenia

i potwierdzenia  przekazania, transportu oraz przyjęcia odpadu w elektronicznym systemie ewidencji odpadów BDO

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu osadu oraz naruszeń ustaw w szczególności ustawy

o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska.

Warunki wymagane od wykonawcy:

 • wyspecjalizowana kadra zarządzana osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej usługi,
 • wydobycie, odwodnienie, załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów,
 • Wykonawca przedstawi referencje w zakresie wydobycia, transportu oraz odzysku odpadu metodą R3 lub zagospodarowania metodą R10 (minimum 4000 ton).
 • załadunek i transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, (co najmniej 2 samochody, szczelne, stabilne, uniemożliwiające osuwanie i przedostawanie się osadów poza pojazd z przykryciem skrzyni załadowczej - plandeka),
 • zagospodarowanie osadów w miejscu zgodnym z art. 20 Ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 797 ze zm.),
 • solidność i niezawodność wykonywanej usługi,
 1. Kod CPV: 90.00.00.00-7

90513800-4 - usługi obróbki osadów

90513600-2 - usługi usuwania osadów

90513700-3 - usługi transportu osadów

90513900-5 - usługi likwidacji osadów

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: pierwsza dekada miesiąca kwietnia 2021  r.

Termin realizacji pierwszego etapu ( miesiące – kwiecień, maj ) :  najpóźniej do 31.05.2021 r.

Termin realizacji drugiego etapu (miesiące – czerwiec, lipiec):  najpóźniej do 31.07.2021 r.

Termin realizacji trzeciego etapu (miesiące - wrzesień, październik):  najpóźniej do 31.10.2021 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu,
 2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
   1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom Zamawiającego Wykonawca przedstawi:

 1. W przypadku odzysku prowadzonego zgodnie z art.96 ust.1 pkt. 1, 2, 3 ustawy o odpadach Wykonawca przedłoży:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów pod zagospodarowanie osadów - wypis

i wyrys z rejestru gruntów;

 • oświadczenie iż przedmiotowe grunty i ich usytuowanie nie podlega zakazom określonym

w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach,

 • oświadczenie zawierające wykaz gruntów pod zastosowanie osadów ściekowych odpowiadające ilości i dawce osadów ściekowych zgodnie z formularzem ofertowym oraz informację o nie stosowaniu/stosowaniu na przedmiotowych gruntach osadów ściekowych

w ostatnich trzech latach.

 1. W przypadku odzysku prowadzonego zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 4, 5 ustawy o odpadach

(do rekultywacji terenów, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających

z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) Wykonawca przedstawi stosowną decyzję uprawniającą do prowadzenia działalności.

 1. W przypadku innych sposobów zagospodarowania niż wyszczególnione w art. 96 ust.1 ustawy o odpadach (np. kompostowanie - metoda R3) Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty (tj. decyzję administracyjną) wymagane obowiązującym prawem na podstawie, których Wykonawca staje się posiadaczem Odpadu tj. aktualne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe oraz posiada numer rejestrowy w elektronicznym systemie ewidencji odpadów BDO.
   1. posiadają minimalną zdolność techniczną lub zawodową:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

 1. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną główną usługę wydobycia i odwodnienia oraz odbioru, transportu i zagospodarowania osadu ze stawu oczyszczalni  łącznie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz wskazując, że usługi zostały wykonane należycie. Wartości min. usługi 500 000,00 zł. brutto każda, zagospodarowanie metodą R10 minimum 4000 ton.

Wzór wykazu stanowi - załącznik nr 4 do SIWZ

 

 1. Wykaz narzędzi (sprzęt)

 

 • Posiadanie prasy filtracyjnej przewoźnej o wydajności minimum 200 - 300 m3 na dobę. Wykonawca powinien być wyposażony w wagosuszarkę w celu odczytu stopnia uwodnienia osadu.
 • Co najmniej 2 samochody, szczelne, stabilne, uniemożliwiające osuwanie i przedostawanie się osadów poza pojazd z przykryciem skrzyni załadowczej – plandeka.
 • Posiadanie instalacji do higienizacji osadu która doprowadzi osad ściekowy  do warunków spełniających wymóg rolniczego ich wykorzystania.

 

 1. Posiadają opowiednią  sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie zadania

Dokumenty żądane do oferty:

 1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane razem z ofertą:

 1. Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1, 1a do SIWZ,
 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o  udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 złotych  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  B.S. Jasionka 63 9191 0000 2001 0010 2094 0003 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium.
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 110 ze zm.).
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
 2. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, przy czym wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą Zamawiający zwróci wadium po podpisaniu umowy.
 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający zatrzyma wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 989, nie później niż do dnia 15.02.2021 do godziny 945. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy (za zaliczeniem pocztowym).

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena oferty brutto – 90 pkt,

termin płatności -  10 pkt,

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin płatności – 30 dni otrzymuje maksymalną ilość punktów – 10 pkt, za 21 dni - 5 punktów za 14 dni – 0 punktów.

 1. Kryterium ceny zostanie obliczone wg matematycznego wzoru:

liczba punktów =

najniższa wartość z zaoferowanej oferty

x 90

wartość z badanej oferty

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów, spośród ofert nie odrzuconych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić

dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty

z   zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

 

Termin składania ofert.

Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, do dnia 15.02.2021r.  do godz. 945.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie/ opakowaniu. Kopertę należy   zaadresować:

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku

 36-001 Trzebownisko 989

oraz opisać:  

Zamówienie publiczne pod nazwą:

„Wydobycie, odwodnienie, wywóz  i zagospodarowanie osadu ze stawu osadowego na oczyszczalni  ścieków w Nowej Wsi oraz oczyszczalni  ścieków w Łące - Gmina Trzebownisko 2021”

 

Nie otwierać przed dniem  15.02.2021 r. godzina 10.00

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.02.2021r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone BIP Zamawiającego: www.zgwstrzebownisko.pl

Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

 

SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgwstrzebownisko.pl, e-mailem : zgws1@wp.pl, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SIWZ-OSAD 2021.pdf (PDF, 549.43Kb) 2021-01-18 14:17:39 41 razy
2 Załączniki do SIWZ-OSAD 2021.docx (DOCX, 70.81Kb) 2021-01-18 14:17:39 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kot 18-01-2021 14:17:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kot 18-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kot 18-01-2021 14:17:39